Terms and conditions

Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti Vás, jakožto kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím e-shopu na webové stránce shop.technomorous.eu (dále jen „internetový obchod“), a prodávajího:

Ing. Martin Kukač
IČ: 11718188
fyzická osoba podnikající zapsaná v živnostenském rejstříku úřadu MČ Praha 19
neplátce DPH
sídlo:
Pod Nouzovem 971/17
197 00 Praha 9 – Kbely
e-mail: shop@technomorous.eu

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Pro takové případy dochází k samostatným smluvním ujednáním po vzájemné dohodě.
 2. V kupní smlouvě je možné po vzájemné dohodě sjednat ustanovení odlišná od těchto podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující též může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z internetového obchodu.
 2. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím internetového obchodu. Všechny náklady na použití komunikačních prostředků, které které kupujícímu při uzavírání smlouvy vzniknou, si hradí kupující sám.
 3. Kupující objednává zboží prostřednictvím objednávkového formuláře, který obsahuje zejména informace o:
  • Objednávaném zboží a počtu kusů objednávaného zboží a to prostřednictvím elektronického nákupního košíku, do nějž kupující objednávané zboží vkládá  požadovaném množství.
  • Způsobu dodání objednávaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží.
  • Platných obchodních podmínkách a potvrzení kupujícího, že se s nimi seznámil.
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit (a to i z důvodu zjevné technické chyby při uvedení ceny na straně prodávajícího), zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

IV. Cena zboží, platební podmínky a dodání zboží

 1. Každá položka katalogu internetového obchodu obsahuje informaci o ceně. Tato cena je včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech dalších zákonem stanovených poplatků.
 2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále „celková kupní cena“) dle následujícícho ceníku:
  • Zásilkovna na výdejní místo v ČR a SR pro zásilky do 5 kg: 85 Kč
  • Zásilkovna domů v ČR (pro zásilky do 5 kg) / Packeta Home v SR  (pro zásilky do 5 kg): 120 Kč
  • Obyčejné psaní (pouze pro  samolepky do hmotnosti 100 g): 32 Kč
  • Doporučené psaní (samolepky a placky celkem do 500 g): 75 Kč
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada celkové kupní ceny zboží před odesláním zboží není považována za zálohu.
 5. Celkovou kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu před odesláním zboží a to bezhotovostně na účet prodávajícího č. 2602027680/2010, vedený u společnosti Fio Banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“), není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.
 6. Prodávající při potvrzení objednávky zašle kupujícímu variabilní symbol platby, který je kupující je povinen uvést v bezhotovostní platbě.
 7. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 8. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny zboží před odesláním zboží není považována za zálohu.
 9. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu v elektronické podobě a odešle ji na adresu elektronické pošty kupujícího.
 10. Zboží je kupujícímu dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím objednávce, nebo
  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.
 11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 14. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 2. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
  • zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • zboží, které podléhá rychlé zkáze
  • zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • zboží, v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
  • zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 3. Kupujícím prodávajícímu vrátí zboží do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Prodávající je také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamaci a požadovat
  • výměnu za nové zboží, má-li jej internetový obchod skladem, nebo
  • opravu zboží, je-li možné zboží opravit, nebo
  • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupení od smlouvy.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
 5. U použitého zboží a zboží v katalogu internetového obchodu jasně označeného jako zboží s vadou neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení a za vady které  jsou specifikovány v popisu konkrétního zboží v katalogu internetového obchodu. Za skryté vady a vady neuvedené v popisu zboží  odpovídá prodávající dvanáct měsíců (366 kalendářních dnů) od převzetí zboží kupujícím.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující s výjimkou zboží uvedeného v předchozím bodu, kde se reklamace u uznatelných vad  realizuje přiměřenou slevou z kupní ceny (bez nákladů na balení a dopravu) a to takto:
  • 15-121 dnů – sleva 90 % proti vrácení zboží  prodávajícímu,
  • 122-244 dnů – sleva 60 % bez vrácení zboží  prodávajícímu,
  • 245-366 dnů – sleva 30 % bez vrácení zboží  prodávajícímu.
 7. Za vadné plnění se dále nepovažuje:
  • Nekompatibilita zboží, které není samostatně funkčním celkem, s jinými součástmi funkčního celku, pokud nebyl tento funkční celek sestaven přímo prodávajícím.
  • Poškození zboží, které vyplývá z používání zboží v rozporu s návodem na použití.
  • Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít a vypršela-li již tato doba.
  • Je-li zboží prodáváno ve formě stavebnice či sady, která vyžaduje odborné sestavení netriviálními nástroji, a nebylo-li odborně sestavováno.
 8. Prodávající přijme reklamaci v sídle či místě podnikání a to po dohodě osobně nebo prostředctvím přepravy třetí stranou. O datu přijetí reklamace, jejím obsahu a způsobu vyřízení prodávající kupujícímu vystaví potvrzení. O reklamaci prodávající rozhodne bez zbytečného odkladu po odborném posouzení vady. Reklamace včetně odstranění zvoleným způsobem je vyřízena bezodkladně, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdrží od kupujícího informaci o uplatnění práva z vadného plnění.
 9. Zde neuvedená práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí  § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VII. Ochrana osobních údajů, ukládání cookies, doručování

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 3. Kupující doručuje prodávajícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v tomto dokumentu.
 4. Prodávající doručuje kupujícímu a adresu elektronické pošty uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo objednávce.
 5. Předcházející body nezakládají prodávajímu ani kupujícímu právo doručování komunikace netýkající se předmětu těchto obchodních podmínek, tj. komunikace která nesouvisí s kupní smlouvou a jejím plněním. Zejména reklamní obchodní sdělení jsou bez dalšího explicitního souhlasu oboustranně nepřípustná.
 6. Další informace o ochraně osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů.

VIII. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Ostatní ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti plynoucí z předchozího znění obchodních podmínek platí pro smluvní vztahy uzavřené během doby platnosti tohoto předchozího znění.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.06.2023.